What is AU Pair Program

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการ Au pair USA คือโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐ อเมริกาเป็นเวลา 1-2 ปี พร้อมทั้งผู้สมัครยังได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 500 USD เพื่อใช้ในการศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจในสถาบันชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 195.75 USD ต่อสัปดาห์จากการดูแลลูกให้ครอบครัวอุปถัมภ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสท่องเที่ยวต่อหลังจากจบโครงการ แล้วเป็นระยะเวลา 30 วันอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– Au pair จะได้รับค่าตอบแทน 195.75  ต่อสัปดาห์
– ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 500 USD เพื่อได้เข้าเรียนในสถาบันของอเมริกา
– ที่พักฟรี (ห้องส่วนตัว) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี
– ฟรีประกันสุขภาพตลอดโครงการ
– ปฐมนิเทศน์ที่ Au Pair Academy, New Jersey เป็นเวลา 3 วัน ฟรี
– สวัสดิการอื่นๆและวันหยุดท่องเที่ยวในอเมริกาเป็นเวลา 2 อาทิตย์พร้อมได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

– เพศหญิง สัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 18 -26 ปี
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่สากล
– พร้อมที่จะไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา
– มีประสบการณ์เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือ Nursery อย่างน้อย 300 ชั่วโมง*

(*สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กทางบริษัทสามารถแนะนำสถานที่ที่ฝึกงานได้)

เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัครโครงการ Au pair กรอกได้ที่บริษัท
– ใบรับรองผ่านการเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
– ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มของทางบริษัท)
– สำเนา Passport
– สำเนาใบขับขี่สากล 
– เอกสารรับรองจบการศึกษา
– ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
– รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว
– รูปถ่ายที่ร่วมกิจกรรมกับเด็ก