Internship and Training Programs
 • Internship Programs

  เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี ในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสายอาชีพต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน

  Training Programs

  เป็นโครงการฝึกงานของผู้ที่จบการศึกษาตรงสาขา (กับตำแหน่งงาน) มาแล้วเกินกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือผู้ที่จบไม่ตรงสาขา แต่มีประสบการณ์ทำงานตรงสาขาอย่างน้อย 5 ปี

  Internship-and-Training
  วัตถุประสงค์โครงการ

  โครงการ Internship & Training Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานและได้ฝึกทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสท่องเที่ยวต่อหลังจากจบโครงการ แล้วเป็นระยะเวลาอีก 30 วัน

  MORE INFORMATION SCAN QR CODE

 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  – มีอายุ 20 – 35 ปี
  – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี)
  สาขาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องตรงกับลักษณะงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับโครงการ Internship 12 เดือน) หรือ
  ต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 ปี (สำหรับโครงการ Training 12-18 เดือน) ในวิชาหลักดังต่อไปนี้

  : Hospitality and Tourism Management
  : Kitchen and Restaurant Management
  : Food and Beverage
  : Accounting
  : Economics
  : Marketing
  : Human Resource Management

  – มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
  – มีสุขภาพแข็งแรง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
  โดยน้องๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ACADEX ทุกสาขา

 • – Hospitality and Tourism Management

  Type of job is the relationship between a guest and hosts, or the act or practice of being hospitable. Specifically, this includes the reception and entertainment of guests, visitors, or strangers, resorts, membership clubs, conventions, attractions, special events, and other services for travelers and tourists.

  – Kitchen and Restaurant Management

  Prepares and serves food, drink and dessert to customers. Meals are generally served and eaten on premises, but many restaurants also offer take-out and food delivery services. Restaurants vary greatly in appearance and offerings, including a wide variety of cuisines and service models.

  – Food and Beverage

  This is the sector/industry that specializes in the conceptualization, the making of, and delivery of foods. The largest section of F&B employees are in restaurants and bars, including hotels, resorts, and casinos.

  – Accounting

  This is the measurement, disclosure or provision of assurance about financial information that helps managers, investors, tax authorities and other decision makers make resource allocation decisions.

  – Office work

  Many offices take on help for a short period of time. If you have special office skills such as typing or computer skills, your chances of being hired are good. (Keep in mind that the keyboard used in the U.S. may differ from those of other countries).

  -Human Resource Management

  (HRM) is the strategic and coherent approach to the management of an organization’s most valued assets – the people working there who individually and collectively contribute to the achievement of the objectives of the business. HRM means employing people, developing their capacities, utilizing, maintaining and compensating their services in tune with the job and organizational requirement.

 • ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship & Training Program by ACADEX

  กรอกใบสมัครที่สำนักงาน หรือส่ง RESUME มาที่ trainingacadex@gmail.com พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป ขนาด 2” X 2” พื้นฉากหลังสีขาว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่น, ต่างหู มีขนาดใบหน้าใหญ่มากกว่า 50% ของพื้นที่รูปทั้งหมด
  2. Essay (ภาษาอังกฤษ)
  3. Resume (ภาษาอังกฤษ)
  4. Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) กระดาษที่ใช้จะต้องมีหัวกระดาษจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบนามบัตรประกอบ
  5. สำเนา Passport 2 ชุด
  6. สำเนา visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยได้รับทั้งหมด (ถ้ามี)
  7. Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
  8. ใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง

   

  APPLY ONLINE BY QR CODE