How to Apply

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship & Training Program by ACADEX
กรอกใบสมัครที่สำนักงาน หรือส่ง RESUME มาที่ trainingacadex@gmail.com พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป ขนาด 2” X 2” พื้นฉากหลังสีขาว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่น, ต่างหู มีขนาดใบหน้าใหญ่มากกว่า 50% ของพื้นที่รูปทั้งหมด
2. Essay (ภาษาอังกฤษ)
3. Resume (ภาษาอังกฤษ)
4. Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) กระดาษที่ใช้จะต้องมีหัวกระดาษจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบนามบัตรประกอบ
5. สำเนา Passport 2 ชุด
6. สำเนา visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยได้รับทั้งหมด (ถ้ามี)
7. Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
8. ใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง

Suggest Program