What is Language Program

วัตถุประสงค์

Language Program เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในด้านต่างๆ อันได้แก่ การใช้ภาษา, การออกสำเนียง, การใช้แสลง, การคิดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างประสบการณ์พื้นฐานเพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐาน ใช้ชีวิตกับเพื่อนชาวต่างชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และยังเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอก Application Form ของสถาบันที่เลือกได้ที่สำนักงาน
2. ชำระค่าสมัคร 5,000 บาท (Non-Refundable)
3. ชำระค่าโครงการส่วนที่ 1
– Application Fee
– Express Package Delivery
– ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่า
– ค่าเรียน 50%
4. ชำระค่าโครงการส่วนที่ 2
– ค่าเรียนส่วนที่เหลือ
– ค่าประกันสุขภาพ
– ค่าที่พัก
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหนังสือ, ค่ารถรับจากสนามบิน, Accommodation Placement

 

language-program-1

Suggest Program