What is Work and Travel

โครงการ Summer Work & Travel USA นี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2-4 เดือน และยังสามารถเดินทางด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน

 

 

Suggested Locations
McDonald’s Hawaii, Maui, Kauai (Summer)
Hawaii (Summer)
Fudgery Fudge (Summer)
NC, SC, LA, TN
Lifeguard – DC, MD, VA (Summer)
DC, MD, VA (Summer)