fbpx
Reviews / Review / Sharkgik Chickyshark (Ocean City, MD)
83
Review by
Sharkgik Chickyshark (Ocean City, MD)
September 30, 2020
"ทุกอย่างที่นี่มันคือครอบครัวสำหรับเราจริงๆ หลายๆเรื่องหลายๆประสบการณ์ที่นี่มันคือที่สุด"
คนที่นี่เคารพกันที่ความคิด ไม่มีอายุ ไม่มีผช ผญ ทุกคนเท่าทียมกัน ผชส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็น gentleman

“ทุกอย่างที่นี่มันคือครอบครัวสำหรับเราจริงๆ หลายๆเรื่องหลายๆประสบการณ์ที่นี่มันคือที่สุด”