fbpx

China

Detail

ประเภทวีซ่า

1.) ประเภท L  : วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

2.) ประเภท M : วีซ่าเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

3.) ประเภท F : วีซ่าเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

4.) ประเภท Z : วีซ่าเพื่อทำงาน

5.) ปรเภท Q1, Q2 : วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อัน ได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลายชายหลานสาว

6.) ประเภท S1, S2 : วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือ พำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้นหรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรสและลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

7.) ประเภท X1, X2 : วีซ่าเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

8.) ประเภท J1, J2 : เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

9.) ประเภท C : สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

10.) ประเภท D : เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร

11.) ประเภท G : การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน

12.) ประเภท R : สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน

Documents

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตตัวจริง หรือพาสปอร์ตเล่มเก่า **กรณีไม่มีพาสปอร์ตอาจโดนสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากทางสถานทูต**
  3. เอกสารการฉีดวัคซีน 3 เข็ม หรือ ใบรับรองวัคซีน (ควรเตรียมเผื่อไว้)
  4. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
  6. เอกสารการจองโรงแรมที่พัก
  7. ประกันการเดินทาง
  8. Bank Statemant ย้อนหลัง 3-6 เดือนกับสมุดบัญชีเงินฝาก

* ทีมงานจะแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเอกสารให้ทราบอีกครั้งหลังจากสมัคร